ALGEMENE VOORWAARDEN

van BUSiness Products BV handelend onder de naam Bus Products BV. Gevestigd en kantoorhoudende te Veldhoven, zoals op 20 februari 2007 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements rechtbank te Eindhoven.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden en hetgeen in de opdrachtbevestiging van Bus Products B.V. (Verder te noemen: “Bus Products”) staat vermeld, zijn telkens van toepassing op rechtsverhoudingen met Bus Products, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is afgesproken.
1.2 Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop – of andere algemene voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afspraken met Bus Products en verwijzingen in bestaande overeenkomsten of in deze algemene voorwaarden zullen steeds schriftelijk tot stand komen.
1.4 Een overeenkomst met Bus Products komt alleen tot stand via een bestelling ingegeven op onze webpagina via onze mailboxen (allen genaamd@bus-products.com) of doordat Bus Products een begin van uitvoering van de overeenkomst maakt.

Artikel 2. Aanbieding
2.1 Elke van Bus Products uitgaande aanbieding is vrijblijvend, tenzij schriftelijk met zoveel woorden het tegendeel blijkt. Bus Products kan steeds een – al dan niet naar aanleiding van een voorafgaande aanbieding – gedane bestelling alsnog en per omgaande zonder opgave van redenen weigeren.
2.2 In aanbiedingen, folders, advertenties etc. vermelde gegevens als kleuren, afmetingen, gewichten, samenstelling e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar uitdrukkelijk niet bindend

Artikel 3. Prijs
3.1 De door Bus Products opgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief verpakkingsmateriaal en gebaseerd op levering af vestigings-plaats Bus Products. De prijzen gelden exclusief omzet-belasting en andere heffingen van overheidswege. Van het vorenstaande kan uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
3.2 Voor bestellingen voor een factuurbedrag exclusief B.T.W. van minder dan EUR 50,- wordt EUR 7,50 administratie – en behandelkosten in rekening gebracht.
3.3 Indien het verpakkingsmateriaal bestaat uit duurzame zaken, zoals kisten of kratten, wordt kan daarvoor een bedrag aan statiegeld in rekening gebracht worden. Na franco retour-zending van de zaken zal het betreffende bedrag aan statiegeld worden gecrediteerd.
3.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst 1 één of meer der meerdere kostprijsfactoren (ook bijvoorbeeld: een buitenlandse valutakoers) een verhoging ondergaat, kan Bus Products de overeengekomen of aangeboden prijs dienovereenkomstig verhogen, ook al was een prijsverhoging ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst of het doen van een offerte voorzienbaar. Bus Products zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk omtrent de prijsverhoging informeren.
3.5 Bij orders betreffende speciale aanmaken of af te meten (hoeveelheden van) zaken kan 10% meer of minder worden geleverd en in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Levertijd
4.1 De levertijd voor zaken en/ of aan zaken te verrichten werkzaamheden gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
– De dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
– De dag van de ontvangst door Bus Products van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke
bescheiden, gegevens of vooruitbetaling.
4.2 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze ter verzending gereed zijn en de opdrachtgever dat is meegedeeld, indien afname bij Bus Products is overeengekomen.
De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze ter bezorging aan het door de opdrachtgever opgegeven adres aan de vervoerder zijn aangeboden, indien de opdrachtgever heeft gevraagd de zaken te verzenden.
4.3 De levertijd van zaken en/of daaraan te verrichten werkzaamheden is zo nauwkeurig mogelijk aangegeven maar niet bindend. Bij overschrijding van de levertijd zal de opdrachtgever zo snel mogelijk door Bus Products hiervan in kennis worden gesteld. Overschrijding van de levertijd tot een termijn van vier weken geeft de opdrachtgever niet het recht op opschorting of niet nakoming van zijn aandeel in de overeenkomst, noch op schadevergoeding.
4.4 Overschrijding van de levertijd met een termijn van vier weken of meer geeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden door dit aangetekend schriftelijk binnen 7 dagen nadien aan Bus Products kenbaar te maken. Schadevergoeding is Bus Products niet verschuldigd.

Artikel 5. Vervoer en afname
5.1 Vervoer van de zaak waarop de opdracht betrekking heeft, zoals bedoelt in artikel 4 lid 2, tweede zin, vindt plaats op verzoek van de opdrachtgever naar het opgegeven adres tenzij anders is overeengekomen. Het vervoer wordt door Bus Products aan derden uitbesteed. Bus Products zal niet aansprakelijk zijn voor het handelen of nalaten van de vervoerder. Op verzoek van de opdrachtgever wordt voor rekening van laatstgenoemde een transportverzekering afgesloten.
5.2 De opdrachtgever zal het bestelde bij aanbieding ter aflevering of, als dat is overeengekomen, na mededeling dat de zaak kan worden afgehandeld, afnemen. Bus Products kan de levering van gehele of gedeeltelijke orders, welke door de opdrachtgever niet overeenkomstig afspraak zijn of zullen worden afgenomen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever hetzij opschorten, hetzij annuleren, onverminderd de andere rechten van Bus Products. Een dergelijke opschorting of annulering van de levering zal geen invloed hebben op verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enig resterend wel tijdig door de opdrachtgever afgenomen gedeelte van de order.
5.3 Indien de opdrachtgever (tijdige) afname weigert of nalaat kan Bus Products de zaken opslaan voor rekening en risico van de opdrachtgever, onverminderd haar rechten om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te verlangen.
5.4 De opdrachtgever zal bij levering door de vervoerder op de vervoersbon in het bijzijn van de vervoerder eventuele transportschade kenbaar maken.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling door de opdrachtgever van de overeengekomen prijs zal plaats hebben voor levering. Bus Products kan ook leveren onder rembours.
6.2 Alle betalingen zullen worden gedaan zonder verrekening op de rekening van Bus Products of op een door deze aangewezen rekening.
6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zal hebben betaald, is hij van rechtswege in gebreke en is hij automatisch en zonder nadere ingebrekestelling vanaf de eerstvolgende dag een verhoging verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand (-deel) dat de vordering onbetaald blijft, onverminderd de andere rechten die Bus Products alsdan heeft.
6.4 In geval van beslag op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, surseance van betaling, faillissement of niet-betaling van een factuur van Bus Products wegens kennelijke liquiditeitsproblemen is al hetgeen Bus Products van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: elke van de wil van Bus Products onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst wellicht te voorzien – die nakoming door Bus Products van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
7.2 Onder overmacht worden bijvoorbeeld ook de volgende omstandigheden verstaan: oorlog, noodtoestand, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, grensstaking, stiptheidsacties, transportproblemen, brand, ziektes, weersomstandigheden, ernstige storingen, ernstige storingen in het bedrijf van Bus Products, te late of geen levering door toeleveranciers en maatregelen van overheidswege.
7.3 Indien zich een omstandigheid van overmacht aan de zijde van Bus Products voordoet, zal deze de overeenkomst kunnen opschorten of ontbinden door middel van een daartoe strekkende brief zonder voor schade aansprakelijk te zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 en 4.4. Bus Products zal het door de opdrachtgever reeds betaalde terugbetalen voor zover de opdrachtgever redelijkerwijze niet is gebaat bij het reeds uitgevoerde gedeelte.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding
8.1 Indien de opdrachtgever anders dan in geval van wettelijke overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Bus Products gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens Bus Products te voldoen, alsmede in geval van faillissement surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft Bus Products het recht om zonder ingebrekestelling per brief de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Bus Products tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar overigens toekomende rechten.
8.2 De opdrachtgever zal desgevraagd voor of op ieder moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst door Bus Products voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van de bestaande of toekomstige verplichtingen die voortkomen uit de gesloten overeenkomst; zolang die zekerheid niet is verstrekt zijn de verplichtingen van Bus Products uit de overeenkomst automatisch opgeschort. Als de zekerheid niet binnen een door Bus Products daarvoor gestelde redelijke termijn is gesteld, evenals indien de gegeven zekerheid onvoldoende of ondeugdelijk is, vindt het bepaalde in 8.1 overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
9.1 De eigendom van het uit hoofde van de overeenkomst geleverde gaat op de opdrachtgever over nadat de vorderingen van Bus Products op de opdrachtgever ter zake van de door Bus Products aan hem krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, c.q. ter zake van de krachtens zodanige overeenkomst tevens t.b.v. de opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, c.q. ter zake van tekort schieten door de opdrachtgever in de nakoming van een dergelijke overeenkomst, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan.
9.2 De opdrachtgever machtigt Bus Products hierdoor onherroepelijk om, als hij zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, onverminderd de andere rechten van Bus Products, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst het geleverde op eerste mededeling terug te nemen, zo nodig door betreding van terrein en gebouwen van de opdrachtgever.
9.3 De opdrachtgever zal in geval van beslag, surseance van betaling of faillissement de deurwaarder, bewindvoerder of curator direct van het eigendomsvoorbehoud van Bus Products op de hoogte brengen en Bus Products over de ontstane situatie informeren.
9.4 De opdrachtgever zal onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet kunnen vervreemden of bezwaren.
9.5 Bus Products zal afgifte van betaalde zaken kunnen opschorten zolang het door de opdrachtgever aan Bus Products verschuldigde niet met inbegrip van rente en kosten is voldaan.

Artikel 10. Garantie en klachten

10.1 De opdrachtgever zal de geleverde zaken direct na levering keuren.
10.2 Bus Products staat er voorin dat de verkochte zaken of verrichte werkzaamheden zullen voldoen aan de in de branche gehanteerde standaardnormen alsmede aan hetgeen met zoveel woorden schriftelijk door Bus Products daarbij uitdrukkelijk gegarandeerd mocht zijn. De garantie van Bus Products op zaken en werkzaamheden is de volgende.
10.3 Over bij de aflevering waarneembare gebreken zal de opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Bus Products klagen.
Bij orders betreffende speciale aanmaken of af te meten (hoeveelheden) van zaken kan 10% meer of minder worden geleverd.
Transportschade zal de opdrachtgever zo snel mogelijk zelf bij de vervoerder claimen. Een afschrift van de klacht wordt gelijktijdig aan Bus Products verstuurd. Bus Products zal de opdrachtgever zo nodig een redelijke mate van medewerking verlenen.
10.3.a Over niet bij de levering waarneembare gebreken zal de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontdekking van het gebrek, en uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk bij Bus Products klagen.
Bus Products zal alle gebreken waarvan de opdrachtgever aantoont dat zij zijn ontstaan door of ten gevolge van een gebrekkige afwerking of bewerking of gebruik van gebrekkig materiaal, of waarvan hij aantoont dat ze zijn ontstaan voor of bij levering, kosteloos herstellen d.m.v. reparatie of vervanging van de zaak binnen een redelijke termijn.
10.3.b Klachten met betrekking tot foutieve facturen zullen schriftelijk worden gedaan binnen 8 dagen na factuurdatum
10.4 Klachten die later of niet schriftelijk plaatsvinden, worden niet in behandeling genomen.
Bij klachten over materiaal- , bewerkings- Of constructiefouten dienen de zaken zich te bevinden in de toestand waarin ze door Bus Products zijn geleverd, zodat Bus Products ze kan onderzoeken. Zonder toestemming van Bus Products mogen geen werkzaamheden aan het geleverde worden verricht.
10.5 Op de door Bus Products van derden betrokken zaken wordt de garantie gegeven die de derde geeft en waarvan de opdrachtgever op de hoogte is gesteld.
10.6 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting die voor hem uit de gesloten of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, of aan een verplichting uit deze algemene voorwaarden, is Bus Products m.b.t. geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
10.7 Indien vervanging van gebrekkige zaken of herstel van werkzaamheden waarvoor garantie is gegeven voor Bus Products (redelijkerwijze) niet mogelijk is, wordt het geleverde door Bus Products teruggenomen onder restitutie van de ter zake reeds ontvangen betalingen zonder dat eventuele schade wordt vergoed.
10.8 Behalve met toestemming van Bus Products zal de opdrachtgever geen zaken (behalve statiegeldverpakking) aan Bus Products terugzenden.
10.9 Retourzending vindt steeds franco plaats.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Tenzij aansprakelijkheid van Bus Products bestaat krachtens dwingend recht (zoals mogelijk is in geval van productaansprakelijkheid) of tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Bus Products, is de aansprakelijkheid van Bus Products uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 omschreven garantie- of restitutieverplichtingen. Iedere aansprakelijkheid voor schadevergoeding van Bus Products is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Bus Products heeft betaald; de aansprakelijkheid vervalt als niet binnen 1 jaar na levering een rechtsvordering tegen Bus Products is ingesteld.
11.2 Bus Products sluit in het kader van het vorige lid dus ook de aansprakelijkheid uit voor kosten, schaden en renten, ontstaan als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van ondergeschikten of anderen, door of namens Bus Products bij de uitvoering van de overeenkomst tewerkgesteld, overschrijding van de levertijd, overmacht en schade van derden. Bus Products is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade.
11.3 De opdrachtgever zal eventuele schade zo snel mogelijk melden en zoveel mogelijk in overleg met Bus Products beperken.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven tenzij een Kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
12.2 Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van het bepaalde in het Weens Koopverdrag.
12.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Bus Products maakt ter uitvoering van de overeenkomst en algemene voorwaarden, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden door niet tijdige betaling automatisch verschuldigd en bedragen minimaal 15% van de hoofdsom inclusief B.T.W. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand van het uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.